O nás

Jsme příspěvkovou organizací, jejímž posláním je provázet lidi se specifickými potřebami tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností uvnitř společnosti, poskytnout podporu založenou na odbornosti profesionalitě pracovníků, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování dovedností každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s minimální podporou.

Služby jsou poskytovány na principu vzájemného rovnocenného partnerství.

Poskytujeme tyto služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Chráněné bydlení

Podpora samostatného bydlení

 

Komu jsou služby určeny:

Poskytujeme služby osobám od 18 let s mentálním nebo kombinovaným postižením se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou nebo trvalou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Služby nejsou určeny pro:

osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení
osoby, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem

 

Naše cíle:

Postupný odklon od ústavní péče ke službám komunitního typu umožňující začlenění do běžné společnosti a zajišťující dostatečnou míru soukromí. V současné době již zařízení prošlo částečnou transformací – většina uživatelů žije v menších domech a bytech v okolí Slaného.
Individualizace služeb, tj. prosazování vlastní vůle uživatel, spolupráce při tvorbě individuálních plánů a možnost vyjádřit vlastní potřeby, přání.
Přiblížení podmínek zařízení běžnému domácímu prostředí snížením kapacity na jednotlivých pokojích, zaváděním tzv. domácností fungujících na rodinném principu.
Příprava uživatelů na život v chráněném a samostatném bydlení.
Respektování práva uživatelů na rovné příležitosti a možnost volby.
Podpora rozvoje osobnosti uživatelů, samostatnosti a soběstačnosti – hledání zaměstnání pro některé uživatele, práce v ergoterapeutických dílnách.
Zařízení se snaží podporovat a udržovat vztahy uživatelů s rodinnou, podporovat vytváření nových sociálních vztahů např. využíváním služeb v okolí zařízení.