Co je to transformace

Proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Tento proces probíhá v souladu s dokumentem „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ schváleným vládou ČR v únoru roku 2007 a v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se standardy kvality sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podpoří pilotní ověření transformace na vybraných 33 zařízeních sociálních služeb.

Od ledna do října 2010 bylo zařízení Bellevue zapojeno do individuálního projektu Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od ledna 2011 zařízení spolupracuje s nově vzniklým „Národním centrem podpory transformace sociálních služeb“, jehož pracovník působí v zařízení a zprostředkovává metodickou podporu v procesu transformace.

Co je jejím cílem?

proměna systému péče a prostředí tak, aby naplňoval práva a potřeby uživatelů stávajících zařízení
postupné "rozpouštění" do přirozené sítě služeb v komunitě

Co to může znamenat pro nás?

opuštění některých pronajatých budov
výstavba domů v okruhu 15 – 20 km od Slaného
koupě domů ve Slaném a v jeho okolí s přihlédnutím na dostupnost služeb
stavba/koupě domu sloužícího jako zázemí pro management a ergoterapeutické dílny
zřízení Terénní odlehčovací služby sloužící jako podpora pro rodiny, které se rozhodli starat se o člena rodiny s mentálním postižením doma

Co je potřeba změnit?

Místo

v komunitě co nejvíce přizpůsobené přirozeným podmínkám
maximálně „rodinná velikost“

Přístup

orientace na potřeby klienta
posílení jeho schopností
partnerský přístup
týmová práce

www.mpsv.cz

www.trass.cz

www.mpsv.cz/cs/7058